Minaさんのプロフィール画像

Minaさんのイラストまとめ


15, he/they, intp 5w4 :3 NOT SPOILER FREE | pfp by @urmyuke ty pookiebear | moved to @figarocore
itaru.♡

フォロー数:2645 フォロワー数:384

Check out my Cool Swords

0 2

*drops phone* *falls off chair* *passes out* *dies*

1 2

im. going trhouhg it rightnow.

0 0

Sorry sa lahat. Sorry sa istorbo haha. Ayaw talaga saakin ng mundo. life is so unfair. Sana hindi nalang ako nabuhay haha. Sensya na ah eto lang kasi ako. Sorry wala akong kwenta. Sana di nalang ako ipinanganak haha.

0 1

Cong nDe KA Pra xakin , Kawawa k nmn . haixxttt...!! ☹️😭☹️😭☹️😭☹️😭

0 1

pagsisilbihan, seseryosohin, tititigan,iiyakan, liligawan, hihintayin, ipagluluto, ipaglalaba, pakikinggan, jojowain, papakasalan, papasayahin, patatawanin, papaligayahin, ipagmamalaki, aalagaan, iingatan, at mamahalin habang buhay

0 2

hi gusto kita matagal na. i rlly like ur personality and ur mindset. ipasa mo to sa 15 katao kung hindi magiging sasakyan ka. wag kang tumawa, yung kaibigan ko tricycle na

0 1

call me old fashioned, but i was born to serve itaru. i do the laundry, cook dinner, clean dishes. i live to serve & carry out every demand of his on the slightest whim, its what i was put on this earth to do. if he cheats on me then its my fault! he caught me slipping.

0 2