✨ SHINHWA Light stick
MY design

1🧡 Shinhwa with Orange princess 🧡🍊
2🧡 Shinhwa with heart beat ❣️🧡99 124